Eix Clot

Eix Clot

El BOE ha publicat el Real Decret-llei que recull les noves mesures complementàries per donar suport a l'economia i l'ocupació

23 d'abril de 2020

El Butlletí Oficial de l'Estat publica avui el Real Decret-llei de mesures urgents complementàries per donar suport a l'economia i l'ocupació enfront de l'impacte ocasionat pel COVID-19, que contempla mesures per a la protecció dels treballadors, per fomentar l'ajust de l'economia i fomentar l'ocupació i mesures fiscals, que afavoreixen també el teixit productiu i social en els sectors agrari i pesquer.

La nova norma beneficia els petits agricultors i ramaders que es dediquen a l'activitat agrària, ja que simplifica i flexibilitza, amb vigència indefinida, les regles d'inclusió en el Sistema especial de treballadors per compte propi agraris (SETA). D'aquesta manera, es millora la viabilitat de el sector a l'prescindir dels requisits vinculats a rendes de treball i establir una visió globalitzada de tots els components de l'explotació familiar agrària.

En un moment en què el sector agrari ha d'ocupar un lloc de primera línia en l'activitat econòmica, per la seva rellevància tant en la població activa ocupada com en el producte interior brut, el Govern adequa la seva regulació a la nova realitat de el camp espanyol.

S'elimina, per tant, el requisit d'obtenció d'un percentatge mínim de rendes provinents de l'activitat agrària i, en el cas que ocupin treballadors per compte d'altri, s'estableix un límit total de 546 jornades en un any, les quals es reduiran proporcionalment en funció de l'nombre de dies d'alta de l'treballador per compte propi agrari en aquest sistema especial durant l'any natural de què es tracti.

D'aquesta manera, la comprovació de la validesa de les incorporacions a el Sistema especial per a treballadors per compte propi agraris, establert en el règim especial de la seguretat social dels treballadors per compte propi o autònoms, que es trobi pendent de realitzar per part de la Tresoreria General de la Seguretat Social en la data d'entrada en vigor d'aquest reial decret llei, s'efectuarà tenint en compte la nova regulació de el règim d'inclusió en la Seguretat Social.

Als treballadors del Sistema especial per a treballadors per compte d'altri agraris se'ls aplicarà, des de l'1 de gener de 2020, una reducció del 19,11% a les quotes resultants durant els períodes d'inactivitat en 2020 per a aquells treballadors que haguessin realitzat un màxim de 55 jornades reals cotitzades en 2019.

Al gual que es va fer l'any 2019 respecte al mateix col·lectiu, mitjançant aquesta mesura es facilita el compliment de l'obligació de pagament de la cotització a la Seguretat Social que han d'afrontar els treballadors agraris per compte d'altri que es trobin en situació d'inactivitat, tenint en compte tant l'increment anual d'aquesta cotització com l'augment del nombre de treballadors que han passat a la referida situació en el sector agrari, a conseqüència de la pandèmia provocada per la COVID-19.

Mesures fiscals

En l'àmbit fiscal es flexibilitza la limitació dels efectes temporals de la renúncia tàcita al mètode d'estimació objectiva en l'exercici 2020, en permetre als contribuents de l'IRPF del règim simplificat i del règim especial de l'agricultura, que en la presentació del pagament del primer trimestre renunciïn al mètode d'estimació objectiva, puguin tornar a determinar el rendiment net de la seva activitat econòmica conformement al mètode d'estimació objectiva en l'exercici 2021.

S'elimina així la vinculació obligatòria que durant tres anys s'estableix legalment per a la renúncia al mètode d'estimació objectiva de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, del règim simplificat i del règim especial de l'agricultura.

També en el marc de les mesures fiscals i en relació amb el càlcul dels pagaments fraccionats en el mètode d'estimació objectiva de l'impost sobre la renda de les persones físiques i de la quota trimestral del règim simplificat de l'IVA a conseqüència de l'estat d'alarma, es contempla la possibilitat per als contribuents de no computar com a dies d'exercici de l'activitat, els dies naturals en què hagués estat declarat l'estat d'alarma en aquest trimestre.

Una mesura que afecta la producció de musclo, indústries de pa i brioixeria i, en general, al comerç al detall de productes tota mena d'alimentaris.

Ajust de l'economia i protecció de l'ocupació

En relació amb l'ajust de l'economia i la protecció de l'ocupació, s'estableix una mesura extraordinària per flexibilitzar de forma temporal l'ús del Fons de Promoció i Educació de les Cooperatives amb la finalitat de pal·liar els efectes de la Covid-19.

Es permet així a les cooperatives, des de la declaració de l'estat d'alarma fins al 31 de desembre de 2020, destinar el Fons d'Educació i Promoció Cooperatiu total o parcialment, com a recurs financer, per dotar de liquiditat a la cooperativa en cas de necessitar peel seu funcionament.

Aquest Fons haurà de ser restituït per la cooperativa amb, almenys, el 30% dels resultats de lliure disposició que es generin cada any, fins que arribi a l'import que tenia en el moment d'adopció de la decisió de la seva aplicació excepcional i en un termini màxim de 10 anys.

També es podrà destinar a qualsevol activitat que redundi en ajudar a frenar la crisi sanitària de la COVID-19 o a pal·liar els seus efectes, bé mitjançant accions pròpies o bé mitjançant donacions a altres entitats, públiques o privades.

El Consell Rector assumirà la competència quan l'Assemblea General no pugui ser convocada per a la seva celebració a través de mitjans virtuals.

A més s'estableix una exempció a la taxa de vaixells quan aquests hagin trobés amarrats o fondejats en aigües portuàries, a conseqüència d'una ordre de l'autoritat competent per raó de la crisi de la COVID-19, mentre duri aquesta circumstància.

La Moncloa

Els nostres socis

El Jardinet del Clot
Melosa
Digicopy
Veterinari Dr Francesc Darnaculleta
Farmàcia Ana Mª Macià
Beauty Secrets
Maria Casas, biologa
Carregant...
x
X