Eix Clot

Eix Clot

El pagament dels tributs municipals s’allarga fins al juliol

26 de març de 2020

El termini de pagament dels tributs municipals s’allargara en la majoria de casos fins al mes de juliol per alleugerir la càrrega econòmica de les famílies i de l’activitat econòmica en general, com a conseqüència de la crisi de la Covid-19. D’aquí a pocs dies es posarà en marxa una oficina virtual de l’Institut Municipal d’Hisenda per donar informació i facilitar els tràmits.

Modificacions del calendari fiscal

Es prorroga la data límit de pagament dels tributs i obligacions més enllà del termini establert pel Decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la Covid-19.

Impost sobre béns immobles (IBI)

El termini de pagament de l’IBI per a les persones que no el tinguin domiciliat passa d’acabar-se el 4 de maig a acabar-se el 3 de juliol. Quant a les persones que el domiciliïn per primera vegada o que tinguin domiciliat el pagament fraccionat per trimestres, el segon trimestre es cobrarà el 3 de juliol en lloc del 3 de juny.

Impost sobre els vehicles de tracció mecànica (IVTM)

El termini de pagament de tots els rebuts, domiciliats o no, s’acaba el 3 de juliol.

Taxa d’utilització privativa de la via pública (terrasses)

Tots els rebuts, tant els domiciliats com els no domiciliats, es podran pagar fins al mes d’octubre. Es gestionaran els descomptes que corresponguin al període en què l’establiment no hagi pogut exercir l’activitat com a conseqüència de l’aplicació del decret d’alarma.

Preu públic per a la recollida de residus comercials i industrials

Es manté com a data límit de pagament per als rebuts no domiciliats l’1 de desembre, i per als domiciliats, el 23 de desembre, i es tindrà en compte la reducció que pertoqui segons el període de duració de l’estat d’alarma.

Plusvàlua

Els terminis per obtenir l’autoliquidació calculada no han canviat. Els terminis de les autoliquidacions amb període voluntari de pagament es prorroguen fins al 3 de juliol, així com el termini per pagar la plusvàlua.

Ajornament i fraccionament dels tributs

En el cas de l’IBI i l’impost de vehicles, se’n podrà fraccionar el pagament sense interessos sempre que els contribuents ho sol·licitin i el fraccionament s’acabi dins l’any 2020.

En el cas de l’impost d’activitats econòmiques (IAE), del preu públic de recollida de residus i de la taxa d’utilització privativa de la via pública (taxa de terrasses), el pagament es podrà dividir en fraccions mensuals sense interessos amb un termini final de pagament que no sigui posterior al setembre del 2021.

Altres mesures de caràcter fiscal

Les liquidacions, autoliquidacions i deutes en via executiva amb una data final de pagament posterior al 18 de març es podran pagar fins al 3 de juliol. Aquest apartat inclou, per exemple, els cànons derivats de concessions, les multes o els deutes amb el consistori.

Oficina virtual

La setmana vinent es posarà en marxa una oficina virtual per assessorar la ciutadania i les empreses, que substituirà l’oficina presencial d’atenció al públic de l’Institut Municipal d’Hisenda, que està tancada en compliment del decret de l’estat d’alarma vigent. El web respondrà les consultes per correu electrònic i incorporarà informació amb les novetats tributàries, així com una llista de preguntes freqüents d’interès i d’ajuda als contribuents. Les trucades al 010 relacionades amb la fiscalitat municipal es derivaran també a aquesta oficina virtual.

Ajuntament de Barcelona

Els nostres socis

Hotel Catalonia Sagrada Família
Electricidad Sanjuan Romero
Món Estetic
Finques Martell
Farmàcia Basté
Autorentat Mascotes El Clot
Unir Tours
Carregant...
x
X