Eix Clot

Eix Clot

El Govern aprova un nou decret llei amb mesures per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19 a Catalunya

29 d'abril de 2020

  • S’ajorna la liquidació i la recaptació de l’impost sobre les emissions de CO2 als vehicles de tracció mecànica.
  • Es crea una prestació d’urgència per a treballadors i autònoms destinada a cobrir despeses d’articles de primera necessitat i subministraments bàsics.
  • Es destinaran els recursos procedents d’herències intestades a finançar despeses sanitàries i assistencials ocasionades per la crisi del coronavirus.

El Govern ha aprovat aquest dimarts un nou Decret llei amb el qual es dona llum verda a un conjunt d’actuacions, principalment de l’àmbit social i tributari, dirigides a pal·liar els greus efectes generats per la pandèmia de la Covid-19. Entre les mesures aprovades avui destaca, d’una banda, l’ajornament en el període de pagament de l’impost sobre les emissions de CO2 de vehicles de tracció mecànica i, de l’altra, la creació d’una prestació extraordinària d’urgència per a despeses de primera necessitat i destinada a aquells treballadors i autònoms amb càrregues familiars que pateixin una disminució dràstica i involuntària dels seus ingressos. L’ajut serà de 200 euros en un únic pagament i s’haurà de destinar a l’adquisició de productes d’alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics.

El Decret llei també inclou, mesures relacionades amb la despesa sanitària generada per la pandèmia, i d’altres en matèria de contractació d’obres d’infraestructures viàries, equipaments escolars i de l’àmbit turístic. 

Nou calendari de publicació del padró provisional i definitiu de l’impost del CO2

En matèria tributària, el decret llei aprovat avui pel Govern modifica la Llei 16/2017 del canvi climàtic i la Llei 9/ 2019, del 23 de desembre que afecta l’Impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica. El Govern considera que els efectes de la crisi de la Covid-19 fan necessari, d’una banda, ajornar la publicació dels padrons provisionals i definitius d’aquest tribut -amb la informació de l’import que haurà de liquidar cada contribuent, corresponent als exercicis meritats el 2019 i el 2020-; i, de l’altra, ajornar els terminis de recaptació i liquidació de l’impost, prevista per als dos anys.

Així, d’acord amb el nou calendari, el padró provisional que s’havia de publicar aquest proper mes de maig corresponent a l’exercici ja meritat del 2019 i que afectava turismes i furgonetes, s’exposarà de l’1 i al 15 de novembre del 2020; i el padró definitiu, passa de l’1 al 15 de setembre d’enguany al període comprès entre l’1 i el 15 de març del 2021. I per a l’exercici 2020 (que es merita el proper 31 de desembre), que ja inclourà les motocicletes, els terminis es fixen de l’1 al 15 d’octubre del 2021 per al padró provisional, i de l’1 al 15 de febrer del 2022 per al definitiu.

Conseqüentment, aquestes modificacions en les dates de publicació dels padrons comportaran també canvis en el període de liquidació i recaptació de l’impost. En aquest sentit, les quantitats meritades a 31 de desembre del 2019 que, en el cas de turismes i furgonetes, s’havien d’abonar a partir de l’1 de novembre d’aquest any, es passaran a liquidar un cop notificat el padró definitiu i, per tant, es notificaran les liquidacions a partir del 16 maig de 2021. I per a l’exercici present, que meritarà a 31 de desembre, i en el que ja s’inclouen les motocicletes, el termini d’ingrés en període voluntari es fixa de l’1 al 20 d’abril del 2022.

Prestació extraordinària per a subministraments bàsics

El decret també preveu la posada en marxa d’un ajut extraordinari de 200 € per als treballadors per compte aliè i autònoms amb càrregues familiars que hagin patit una disminució superior al 30% dels seus ingressos per causa de la Covid-19. Concretament, el podran sol·licitar les persones afectades per un expedient de regulació temporal, aquelles amb contracte temporal extingit o els treballadors per compte propi que hagin hagut de suspendre o reduir la seva activitat.

La prestació té per objecte facilitar l’adquisició de productes d’alimentació, farmàcia i altres subministraments de primera necessitat, i se n’atorgarà una per cada unitat familiar afectada. El termini per presentar les sol·licituds d’ajut al departament de Treball, Afers Socials i Famílies restarà obert fins a l’exhauriment de la seva dotació pressupostària, que ascendeix a 20 M€.

Aixecament de la suspensió de contractes d’obres

En matèria de contractació pública, la norma aprovada avui pel Govern, inclou l’aixecament de la suspensió de l’execució d’una sèrie d’obres de carretera situades principalment a les demarcacions de Lleida, l’Alt Pirineu i l’Aran i el Camp de Tarragona.

També s’autoritza al Departament d’Ensenyament i Infraestructures.cat a continuar i/o iniciar la tramitació de contractes d’assistència tècnica i d’obres menors de reforma, adequació i millora d’escoles i instituts de secundària. Aquests contractes seran declarats bàsics amb l’objectiu de poder realitzar aquestes obres abans que comenci el curs escolar 2020-2021.

Així mateix, l'Agència Catalana de Turisme també podrà contractar, a través de la via d'emergència, una campanya publicitària destinada al turisme domèstic, amb la finalitat de revitalitzar el sector.

Recursos per finançar despesa sanitària procedents d’herències intestades

En l’àmbit social i de salut, el decret aprovat avui també preveu que excepcionalment, durant el període de l’estat d’alarma i fins als 3 mesos posteriors a l’aixecament, els imports provinents d’herències intestades en què la Generalitat de Catalunya ha estat declarada hereva i que la Junta d’Herències acordi distribuir, podran ser destinats directament al finançament de les despeses sanitàries i assistencials ocasionades per la crisis sanitària de la COVID-2019 a Catalunya. S’habilitarà als departaments receptors d’aquests imports perquè els destinin a aquestes finalitats, sense haver de seguir els procediments previstos en la normativa d’herències intestades.

Mesures pressupostàries en relació amb el SISCAT

Finalment, el decret aprovat avui també concreta algunes de les mesures relatives al Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) previstes al decret llei 12/2020, de 10 d'abril, en relació a les tarifes de llarga estada sociosanitària i a la medicació hospitalària de dispensació ambulatòria (MHDA).

Generalitat de Catalunya

Els nostres socis

DE AGNÈS
Electrodomèstics Peinado
El Jardinet del Clot
Farmàcia Ana Mª Macià
Camí de Salut
INMOAS-SER
Electricidad Sanjuan Romero
Carregant...
x
X